นางสาวพัฒนา เต็มเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ตามนโยบายการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในอำนาจหน้าที่สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 083-875-7575

 อีเมลล์ pattana_sec40@hotmail.com