บุคลากร

นางสาวพัฒนา เต็มเพชร

นางสาวพัฒนา เต็มเพชร

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวศรีสมร ศรีเมือง

นางสาวศรีสมร ศรีเมือง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุรีพร พันธุ์อุ่น

นางสาวจุรีพร พันธุ์อุ่น

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวศิรดา  บุญเรือง

นางสาวศิรดา บุญเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
นางฐิตาภา  สมพล

นางฐิตาภา สมพล

นักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ
นางสาวนวลละออ  สินเพียง

นางสาวนวลละออ สินเพียง

พนักงานราชการ