บุคลากร

นางสาวพัฒนา เต็มเพชร

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวศรีสมร ศรีเมือง

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุรีพร พันธุ์อุ่น

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวศิรดา บุญเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

นางฐิตาภา สมพล

นักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ

นางสาวนวลละออ สินเพียง

พนักงานราชการ