อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย